Terms and conditions - Atelier Belge
16225
page-template-default,page,page-id-16225,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.1,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

 

TERMS & CONDITIONS

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ATELIER BELGE

 

1. Toepasselijkheid voorwaarden

 

1.1. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.

1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk in onderling akkoord worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

1.3. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Atelier Belge bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Atelier Belge ingeschakelde derden.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 

2.1. Er is sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de klant en Atelier Belge van zodra Atelier Belge de bestelling van de klant ontvangen heeft. De klant ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per e-mail. Atelier Belge kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Atelier Belge behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Atelier Belge nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de klant van
deze beslissing op de hoogte brengen. Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e- mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/ of is er mogelijk een fout opgetreden. Gelieve bij problemen contact op te nemen met onze klantendienst via service@atelierbelge.eu.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in deze voorwaarden of op een andere wijze, heeft de consument het recht om Atelier Belge mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstovereenkomst. Atelier Belge zal de klant het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen. De verzendkosten zoals vermeld onder artikel 4.1. blijven evenwel verschuldigd. De producten dienen volledig en onbeschadigd te worden teruggestuurd in de originele verpakking, in de doos waarin de klant ze heeft ontvangen en met de ingevulde retourbon ingesloten. Voor zover de klant nog gebruik wenst te maken van het in artikel 2.2. eerste lid bedoelde verzakingsrecht, zal hij de producten tijdens de verzakingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. De producten dienen ook steeds met de originele etiketten en/of labels te worden teruggestuurd. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Atelier Belge zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. Audio- of video-opnamen en computerprogrammatuur worden slechts teruggenomen in de mate dat de verzegeling door de klant niet werd verbroken.

2.3. De consument heeft evenwel niet het recht om van de aankoop af te zien bij de hierna vermelde contracten: a. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in artikel 2.2., eerste lid vermelde verzakingstermijn; b. betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter dragen of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; c. betreffende de levering van audio- of video -opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
d. betreffende de leveringen van dagbladen, tijdschriften en magazines. e. betreffende het aanbieden van diensten van onderdak, restauratie, vrije tijd waarbij Atelier Belge zich verbonden heeft deze prestaties op een welbepaalde datum of specifieke periode te verrichten, indien de prijs van de aangeboden dienst 350 EUR per persoon niet overschrijdt. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Atelier Belge streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. Atelier Belge kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien Atelier Belge zich in de onmogelijkheid bevindt te leveren conform de bestelling – omwille van redenen buiten haar wil om, behoudt Atelier Belge zich het recht voor, naar keuze van Atelier Belge (1) om de bestelling te annuleren of (2) om de karakteristieken van het goed of de dienst lichtelijk aan te passen, zonder evenwel de, wezenlijke kenmerken van het product te
wijzigen en dit nieuwe product per e- mail voor te stellen aan de klant. Indien de klant dit nieuwe product uitdrukkelijk aanvaardt of niet binnen de twee (2) weken reageert op het voorgestelde product, wordt het geacht aanvaard te zijn. Indien de klant beslist om de bestelling te annuleren, zal Atelier Belge de klant terugbetalen binnen dertig (30) dagen na bevestiging van de annulatie. 2.4. De levering gebeurt uitsluitend op het grondgebied van België en Nederland. Bestellingen / leveringen buiten dit grondgebied worden niet aanvaard.

2.5. De overeenkomst kan worden gesloten in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van de klant.

 

3. Prijzen & betaling

 

3.1. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

3.2. Atelier Belge behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien (10) dagen na kennisname.

3.3. Atelier Belge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

3.4. Voor alle aankopen accepteert Atelier Belge betalingen per debitkaart alsook via bankoverschrijving. Indien u kiest voor betaling per debitkaart, geeft u Atelier Belge,
hetzij diens onderaannemers of leveranciers die instaan voor de dienstverlening inzake betalingsverkeer, het recht om voorafgaand aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw debitkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag. Bij betaling via bankoverschrijving worden de producten verstuurd na ontvangst van de betaling door Atelier Belge.

3.5. Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12 %) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van vijftig euro (€ 50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.

 

4. Levering

 

4.1. Het product wordt geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Er wordt per bestelling een vaste verzendkost aangerekend zoals vermeld bij de productbeschrijving op de website. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.
De klant heeft onder bepaalde voorwaarden het recht aan Atelier Belge mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

4.2. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de klant.

4.3. De leveringstermijn (afhankelijk van het product) is steeds vermeld bij de productbeschrijving en dient men te rekenen vanaf de bestelling (bij betaling met kredietkaart of debitkaart) of vanaf ontvangst van de betaling (bij betaling via bankoverschrijving). De opgave van deze termijn is slechts indicatief. Atelier Belge streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.

4.4. Atelier Belge heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

 

5. Klachten & garantie

 

5.1. Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de klant dit product terugsturen aan Atelier Belge, volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als deze beschreven onder artikel 2.2., zulks binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De klant kan daarbij aankruisen op de retourbon dat het artikel beschadigd was bij ontvangst of dat het niet beantwoordt aan hetgeen hij besteld had, en dat hij een nieuw of het juiste artikel wenst te ontvangen. Atelier Belge zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, de klant vervolgens een nieuw of het juiste product toesturen. De
klant betaalt alsdan geen bijkomende verzendkosten hiervoor. Indien het artikel niet kan worden vervangen doordat het artikel niet langer voorradig is, heeft de klant recht op een cheque ter waarde van de oorspronkelijke aankoopprijs.

5.2. De klant geniet bij de aankoop van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de klant niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De klant zal Atelier Belge van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.

5.3. Voor het overige staat Atelier Belge enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Atelier Belge is niet aansprakelijk voor algemene of bijzonderde rechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden door het aangekochte product of het gebruik van de website van Atelier Belge.

 

6. Verlies of diefstal

 

6.1. Atelier Belge draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant, ongeacht het feit of de klant de producten al dan niet ontvangst neemt, of hij ze al dan niet in afhaalt bij de transporteur. De klant zal elke niet-levering aan Atelier Belge evenwel melden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de klant de bestelling heeft uitgevoerd. Deze melding dient te gebeuren via service@atelierbelge.eu. Atelier Belge behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te
weigeren indien deze buiten voormelde termijn gebeurt.

6.2. Atelier Belge is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan of het moment waarop het product geacht werd geleverd te zijn.

 

7. Overmacht

 

Atelier Belge kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet- naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis. Overmacht is elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van Atelier Belge ontsnapt en die de uitvoering van haar verbintenissen beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers (zoals maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen), brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, vertragen in transport, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van Atelier Belge valt, in het bijzonder derden bij wie zij zich bevoorraadt, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. De leveringstermijn van de producten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Atelier Belge door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

 

8. Diversen

 

8.1. De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.

8.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

8.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Atelier Belge zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.

8.4. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun verkoopsovereenkomsten en relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, etc.). De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

 

9. Gegevensbescherming

 

9.1. Door te bestellen op de website van Atelier Belge, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Atelier Belge zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.

9.2. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd het privacybeleid van Atelier Belge te lezen (http://www.atelierbelge.be/privacy).

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

10.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

 

11. Adresgegevens

 

Atelier Belge, Zeepakker 18, 2390 Malle, België
BTW BE 0501.530.184
Voor alle vragen omtrent bestellingen dient u contact op te nemen met onze klantendienst via service@atelierbelge.eu